НВ Хербал Магазин
NV Herbal

ЧЕСЪН И ХОЛЕСТЕРОЛ

Изследователи от Оксфорд и Америка са направили публикации в Журнала на Кралския лекарски колеж /№28,1994/, в които показват изключително благотворното влияние на чесъна при обработката на висок холестерол, като са направили научен обзор на всички публикувани и непубликувани медицински данни по темата в света. При приемането на обработен чесън след 4 седмици се получава 12% намаляване на общия холестерол.

Най големият експеримент е проведен в Германия, където 261 пациенти са приемали чеснов прах – след 12 седмичен период холестеролното равнище е намаляло от 12% до 17% в сравнение с пациентите, които са лекувани по същите методи, но не са приемали чесън на прах.

Резултати от проучвания:

Сърдечно-съдови заболявания (ССЗ):
Данните сочат, че чесънът може да се използва за управление на хиперхолестеролемията и функцията на тромбоцитите, двата рискови фактора при ССЗ. Клиничните проучвания са показали умерено, но значимо понижаване на серумния общ и LDL холестерол. Все пак HDL холестеролът и триглицеридите не се повлияват от чесъна. Редица сулфоорганични съставки, главно произхождащи от съставката алиин (основно алицин, възможно и S-алилцистеин и други съставки) се вярва, че упражняват холестероло-понижаващия ефект н чесъна. Счита се също, че може би се включват още редица механизми в холестероло-понижаващата функция на чесъна. Две проучвания разглеждат, респективно дават оценка на съдържащите чесън препарати върху нивата на серумните липиди. В по-ранна публикация Варшавски при 5 третирани с препарати пациенти доказва значително понижение на общия холестерол спрямо плацебо-контролните: при дневна консумация на ? до 1 скилидка чесън средното понижение е 9%; 75% от пациентите са с ниво на общия холестерол над 200mg/dl. В по-късна публикация на Силаги и Нийл, включваща данни от 952 души; 12 от 16 опита са проведени двойно сляпо кръстосано с плацебо-третирани случаи, 2 са кръстосано, 2 единично сляпо и 2 неконтролирани.
Заключенията от тези анализи са, че приемането на чеснови препарати води до намаление на нивата на холестерола средно с 12% след 1 месец лечение, като понижението продължава до 6 месеца. Екстракт от зрял чесън, /какъвто е NATANAL /НАТАНАЛ ® - б.а./ също значимо понижава нивото на серумните триглицериди с 13%, сравнено с плацебо-ефекта.
Все пак последните анализи на 13 опита със Сух чесън на прах показват, че  4 завършват без значима разлика в нивото на общия серумен холестерол, сравнено с плацебо-третираните, което налага по-широко и по-продължително изучаване с внимателно категоризирани препарати, съдържащи чесън.

Налага се мнението, че препаратите от сух чесън /таблетки и капсули/ запазват в най-малка степен лечебния ефект на пресния чесън.

      • В проучване, включващо 46 пациенти с хиперхолестеролемия, на които са дадени съвети за диета с ниско съдържание на масти и таблетки от чесън на прах, предназначени за освобождаване на активната субстанция в тънкото черво и съдържащи 9,6 мг Алицин – освобождаващ препарат и плацебо за 12 седмици. В групата, с добавен чесън е установено малко, но значимо понижение на концентрацията на общия серумен холестерол с 4,2%, на LDL- холестерол с 6,6%, като в плацебо групата няма значим ефект.
      • Двойно сляпо кръстосано изследване на случаен принцип със зрял чесън на нивото на серумните липиди при плацебо-контролирани 41 пациенти (на възраст от 32 -68г) с умерана хиперхолестеролемия. След 4 седмично въвеждане с диета, пациентите бяха третирани с Екстракт от зрял чесън /какъвто е NATANAL/НАТАНАЛ ® - б.а./ в разделни дози или плацебо за 6 месеца, последвани от 4 седмичен преходен период. Общият холестерол беше редуциран до 6,1% 4 месеца и 7% 6 месеца при третираните с чесън пациенти и незабележима разлика при плацебо-контролите. Систоличното кръвно налягане беше редуцирано средно с 5.5% при третираните, и с нищожна разлика при плацебо-контролните.
      • Епидемиологично проучване определящо протективния ефект на консумацията на чесън върху еластичността на аортата при 101 възрастни пациенти (50-80г), приемащи 300мг/ден стандартизирани чеснови препарати в продължение на над 2 години. Третираната група бе сравнена със 101 контролни субекти. Скоростта на пулсовата вълна (Pulse wave velocity PWV) и еластичната съдова резистентност (pressure-standardized elastic vascular resistance EVR) бяха използвани, за оценка на еластичните качества на аортата. И двете, PWV и EVR бяха понижени при третираната с чесън група в сравнение с контролната.